if($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/czesto-zadawane-pytania-faq-pozwolenie-na-bron/') { echo '' };

Egzamin na pozwolenie na broń: Co trzeba wiedzieć i umieć?

Wraz z nowym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie w lipcu 2023 roku, zmieniły się zasady egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się nią. Poznajmy szczegółowo, jak wygląda egzamin na pozwolenie na broń w świetle nowych regulacji.

Organizacja egzaminu:

Podmioty organizujące egzamin : Egzamin jest przeprowadzany przez organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na broń – WPA Komendy Wojewódzkiej Policji.

Skład komisji egzaminacyjnej: Komisja składa się z co najmniej trzech członków posiadających wiedzę z zakresu przepisów dotyczących broni oraz pozwolenia na broń w Polsce.

Części egzaminu: Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoretyczna część egzaminu na pozwolenie na broń:

Zakres materiału: Obejmuje znajomość przepisów ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu Karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Forma egzaminu: Test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 30 minut.

Warunek zdania: Zdający musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 18 pytań.

Praktyczna część egzaminu na pozwolenie na broń:

Zakres umiejętności: Obejmuje bezpieczne posługiwanie się bronią, jej obsługę, rozkładanie i składanie, oraz strzelanie z różnych rodzajów broni.

Forma egzaminu: Przeprowadzany jest na strzelnicy z udziałem instruktora, a wyniki są wpisywane na odpowiednią kartę egzaminacyjną.

Warunek zdania: Zdający musi wykazać znajomość zagadnień i zaliczyć sprawdzian strzelecki z danego rodzaju broni.

Opłaty za egzamin:

Stawka odpłatności: Wysokość opłaty zależy od rodzaju broni oraz celu ubiegania się o pozwolenie. Opłatę należy uiścić przed terminem egzaminu.

Konsekwencje braku opłaty: Nieuiszczenie opłaty lub jej brak skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Rezultaty egzaminu:

Dokumentacja wyników: Wyniki egzaminu są dokumentowane w protokole, który jest podpisywany przez członków komisji oraz zdającego. Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu na pozwolenie na broń zostaje wydana decyzja przyznająca prawo do nabycia broni palnej.

Możliwość egzaminu poprawkowego: Zdający ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Warunek ponownego przystąpienia do egzaminu: Niestawienie się zdającego w wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego skutkuje niezdaniem egzaminu.

Egzamin na pozwolenie na broń to ważny etap dla każdego, kto pragnie zdobyć pozwolenie na broń w Polsce. Znajomość przepisów oraz umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla samego posiadacza, jak i otoczenia. Dlatego też przeprowadzenie egzaminu zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na broń w Polsce.