Regulamin

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania ze Strony internetowej pozwolenie.info. Strona internetowa umożliwia wyszukiwanie opłat na rzecz Fundacji, a także dokonywanie płatności za nie za pomocą pośredników płatności on-line.
 2. Właścicielem serwisu jest FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, KRS 0000875957 NIP 6793210527 REGON 387903127, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków, e-mail: fundacja@kochambron.pl
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.pozwolenie.info oraz wszelkie jej podstrony;
  2. Usługodawca – FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, KRS 0000875957 NIP 6793210527 REGON 387903127, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony internetowej. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Strony internetowej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
  6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@kochambron.pl

§2.

Usługi świadczone poprzez Stronę internetową

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Strony internetowej. Poprzez Stronę internetową Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. wyszukiwanie płatności na rzecz Fundacji,
  2. wybór jednego z dostępnych Wariantów
  3. dokonywanie płatności za pośrednictwem pośredników płatności online.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z momentem płatności za Wariant.
 5. Dostępne do zakupu Warianty wraz z opisem:
  1. Wariant 1 – członkostwo roczne w Stowarzyszeniu Miłośników Broni Kochambroń.pl, materiały szkoleniowe, dostęp do aplikacji Kochambron.pl oraz testów przygotowujących do zdania egzaminu teoretycznego pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.
  2. Wariant 2 – Wariant 1 + kompleksowe prowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na broń na podstawie pełnomocnictwa.
  3. Wariant 3 – Wariant 2 + szkolenie do egzaminu praktycznego pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.
 1. Po dokonaniu płatności za wybrany Wariant Klient dostanie potwierdzenie na podany adres mailowy oraz Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie w ciągu 1 dnia roboczego w celu ustalenia szczegółów (tj. danych dostępowych do materiałów szkoleniowych, ustalenie daty spotkania jeśli wymagane) wykonywanej usług.

 

 

 

§3.

Ogólne zasady korzystania ze Strony internetowej

 1. By móc korzystać z Usług, użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
  4. posiadać włączoną obsługę JavaScript.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Strony internetowej do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Strony internetowej zgodnie z jej celem;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4.

Zasady dokonywania płatności

 1. Usługodawca, za pomocą Strony internetowej, udostępnia Użytkownikom wyłącznie narzędzie służące do dokonywania płatności on-line..
 2. By dokonać płatności za pomocą Strony internetowej należy wybrać odpowiednią płatność z listy płatności udostępnionej przez Usługodawcę.
 3. Dokonanie płatności wymaga przejścia przez procedurę określoną w Stronie internetowej oraz wybranego przez Usługodawcę pośrednika płatności elektronicznych.
 4. Na wskazany adres e-mail Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej płatności.
 5. Dostępne formy płatności:
  1. BLIK
  2. Przelew Online
  3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Realizacja zamówienia dla płatności kartą następuje automatycznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§5.

Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie ze Strony internetowej

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Strony internetowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • działania podejmowane przez Użytkowników;
 • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Strony internetowej;
 • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Strony internetowej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Strony internetowej wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane lub urządzenie Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony internetowej i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 3. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Strony internetowej osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 4. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Stronie internetowej, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 5. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Stronie internetowej, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Strony internetowej. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Strony internetowej.
 6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§6.

Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem aplikacji oraz jakości usług

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania aplikacji lub jakości usług wynikających z zakupionych pakietów w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: fundacja@kochambron.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Strony internetowej.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Strony Internetowej, uwagi i informacje o działaniu Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§7.

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Trybuny Ludów 20,
  30-660 Kraków, jak i na adres kontaktowy e-mail: fundacja@kochambron.pl.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty zwrotu o koszty już poniesione w imieniu Klienta, tj. opłat administracyjnych wpłaconych na rzecz Urzędu Miasta zgodnego z zamieszkaniem Klienta.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności pomniejszone o kwoty wymienione w punkcie
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8.

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Strony internetowej materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych jak Strona internetowa, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§9.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem czynności prawnych na Stronie internetowej, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2022 roku.

 

 

 

 

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 

Adresat                                                                                                        Adres pocztowy

 

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług:

 

Nazwa usługi                                                                                                           Cena

 

Razem

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko

Adres konsumenta (-ów)

Data i podpis

 

 

 

Mastercard Visa

Polityka prywatności

 • [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Działając zgodnie z art. 13 ust. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy:

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności strony internetowej pozwolenie.info, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
 • [DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków, NIP: 679-321-05-27,
 2. Serwis – strona internetowa pozwolenie.info oraz wszelkie jej podstrony,
 3. Strony – Administrator i Użytkownik,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.
 • [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.
 • [UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]
 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 • [TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]
 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • [POLITYKA COOKIES]
 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,
  b. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,
  c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  d. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego        pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.,
  e. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  f. „integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 • [LOGI]
 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
  naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  b. czas nadejścia zapytania,
  c. czas wysłania odpowiedzi,
  d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  g. informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 • [KONTAKT]
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@kochambron.pl.